Pokaż swój projekt na Kickstarterze

Wspieramy innowacyjne i kreatywne projekty
pomagając w uruchomieniu kampanii i pokonaniu przeszkód formalnych

Two­rze­nie kam­pa­nii

W związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi tery­to­rial­ny­mi, uru­cho­mie­nie kam­pa­nii na Kick­star­te­rze nie jest moż­li­we dla firm z Pol­ski. Posta­no­wi­li­śmy poko­nać tę barie­rę, dzię­ki cze­mu może­my wes­przeć twór­ców i cie­ka­we pol­skie pro­jek­ty.

Obsłu­ga kam­pa­nii

Kam­pa­nia powin­na przy­nieść jak naj­lep­szy efekt. Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi spe­cja­li­sta­mi od kam­pa­nii, któ­rzy mogą pomóc Ci w osią­gnię­ciu wyzna­czo­nych celów.

Roz­li­cze­nie kam­pa­nii

Po zakoń­czo­nej suk­ce­sem kam­pa­nii, pie­nią­dze tra­fia­ją na Two­je kon­to. Będziesz mógł sku­pić się na przy­go­to­wa­niu i dostar­cze­niu goto­we­go pro­duk­tu.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przedsiębiorców i projektantów. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie
zdobyte przy realizacji innowacyjnych i kreatywnych projektów połączone ze znajomością
rynku e-commerce. Uczestniczyliśmy w tworzeniu kampanii crowdfundingowych dla takich projektów jak Woolet czy Sherlybox.

Wybrane kampanie

Chernobylite

Projekt zebrał $206 671 (206% celu)

Cher­no­by­li­te” to survi­val hor­ror ze swo­bod­ną eks­plo­ra­cją świa­ta, nie­li­nio­wą histo­rią, peł­ną wyzwań i poty­czek roz­gryw­ką oraz uni­kal­nym sys­te­mem wytwa­rza­nia przed­mio­tów. Prze­trwaj wystar­cza­ją­co dłu­go, aby odkryć wszyst­kie mrocz­ne sekre­ty czar­no­byl­skiej Stre­fy Wyklu­cze­nia.

CityWood

Projekt zebrał $121 279 (4002% celu)

Pięk­ne, mini­ma­li­stycz­ne, wyci­na­ne lase­ro­wo mapy 3D, opo­wia­da­ją­ce o mie­ście, któ­re kochasz. Ide­al­ne do domu i biu­ra!

Viola Organista

Pro­jekt zebrał $10 000 (100% celu)

W roku 2012 Sła­wo­mir Zubrzyc­ki pol­ski pia­ni­sta i kon­struk­tor zbu­do­wał kon­cer­to­wą wer­sję Vio­li Orga­ni­sta i roz­po­czął nowy roz­dział w histo­rii instru­men­tu wpro­wa­dza­jąc go na estra­dy kon­cer­to­we i festi­wa­lo­we w Euro­pie.

PureShape

Pro­jekt zebrał $27 075 (902% celu)

Pure­Sha­pe popra­wia dzia­ła­nie Apple Magic Mouse, zmniej­sza­jąc tar­cie, aby popra­wić jej swo­bo­dę i pre­cy­zję ruchu.

Die for Valhalla!

Pro­jekt zebrał $7 359 (131% celu)

Kipią­ca akcją gra typu braw­ler (beat ‘em up), w któ­rej samot­nie lub wespół z trze­ma inny­mi gra­cza­mi prze­bi­ja­my się przez wypeł­nio­ne prze­ciw­ni­ka­mi loka­cje.

Zobacz również kampanie na Wspieram.to

W ramach naszego programu Design!Start wspieramy również projekty na polskiej platformie Wspieram.to.

Hop Design

Projekt zebrał 16 195 zł (124% celu)

Ple­dy HOP Design tka­ne są w Pol­sce z wyso­kiej jako­ści eko­lo­gicz­nych włó­kien z owczej weł­ny z pastwisk Nowej Zelan­dii. Two­rzą je mistrzo­wie tkac­twa w zakła­dzie rze­mieśl­ni­czym, któ­ry od poko­leń spe­cja­li­zu­je się w tej pro­fe­sji.

Współpracuj z nami

Masz ciekawy projekt lub produkt? Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz kontaktowy.
Odezwiemy się do Ciebie najszybciej, jak będzie to możliwe.

Adres e-mail:
platforma@indiedesigners.pl

Indie Desi­gners Sp. z o.o.
ul. Bra­ci Cze­czów 22/44
30–798 Kra­ków

Sąd Rejo­no­wy dla Kra­ko­wa Śród­mie­ścia Wydział XI KRS
KRS: 0000544383
NIP: 6793108303
REGON: 360815520

Kapi­tał zakła­do­wy: 200.000,00 PLN